Veiligheid: Project in het kader van Binnenstadsmanagement.

In 2004 is in de Groningse binnenstad Keurmerk Veilig Ondernemen van start gegaan.

Doel is het verbeteren van het gevoel van veiligheid door het bestrijden van winkelcriminaliteit en het veiliger maken van de binnenstad.

Logboek brandveiligheid
In november 2008 heeft het Ministerie van VROM het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken, kortweg het Gebruiksbesluit, ingesteld. Hierdoor gelden in alle Nederlandse gemeenten dezelfde wetten en voorschriften op het gebied van brandveiligheid. Tevens zijn ondernemingen met een vloeroppervlak vanaf vijftig viertkante meter verplicht een logboek bij te houden over de genomen maatregelen. Dit logboek kan door de brandweer kan worden gecontroleerd.

Voordelen Gebruiksbesluit

  • Past in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WADO)
  • Regeldruk verminderen door regels landelijk gelijk te trekken. WADO moet het aanvragen van bijvoorbeeld bouw-, kap- of sloopvergunningen gemakkelijker maken. Een aanvraag dient binnen acht weken afgehandeld te zijn. Uitzondering hierop zijn panden die onder de monumentenregeling vallen. Daarvan duurt de termijn langer dan acht weken, maar zeker geen half jaar meer
  • Ook brandbeveiliging valt onder WADO

Collectief Winkelverbod
Ondernemers kunnen personen die ongewenst gedrag vertonen of een strafbaar feit hebben gepleegd een toegangsverbod opleggen. Meestal is dit een individueel verbod. Sinds 10 maart 2010 kan dit echter ook via een collectief toegangsverbod, het zogeheten 'Collectief Winkelverbod'. Ondernemers die willen deelnemen aan een Collectief Winkelverbod dienen een overeenkomst af te sluiten met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Groningen. Deelnemers aan het Collectief Winkelverbod in de Groningse binnenstad kunnen via een geautoriseerde website nagaan aan wie een winkelverbod is verstrekt. Ook kunnen zij zelf winkelverboden aanmelden. Voor meer informatie en aanmelding, ga naar het openbaar toegankelijke deel van de website.

Skimmen
Ondernemers hebben steeds vaker te maken met skimpraktijken. Om het risico te verkleinen hiervan slachtoffer te worden dienen zowel de ondernemer als de gebruiker van de pinautomaat controles uit te voeren. Een voorbeeld is controle van de pinautomaat zelf.

Graffitiaanpak
Een van de manieren om de binnenstad veiliger te maken is de aanpak van graffiti. In deze aanpak wordt vooral aandacht besteed aan preventie en regressie. Streven is te komen tot een graffiticontract tussen ondernemers en gemeente Groningen, waarna graffiti alleen nog maar gemeld hoeft te worden. Afhandeling van aangifte en schoonmaak wordt uitgevoerd door respectievelijk de Regiopolitie Groningen en de Milieudienst. Het aantal deelnemende ondernemers is vrij laag. Door alert op meldingen van graffiti en bekladding te reageren (de resultaten zijn goed zichtbaar) hoopt de gemeente alsnog voldoende ondernemers te kunnen contracteren.

OverlastDonatie
Ondernemers die te maken krijgen met diefstal en daar aangifte van doen raken vaak gedemotiveerd door de vele tijd en mankracht die hiermee gemoeid gaat. Om hen hierin tegemoet te komen is OverlastDonatie in het leven geroepen. Via OverlastDonatie ontvangt de ondernemer een tegemoetkoming als tegenprestatie voor het doen van aangifte.

Meldpunthouders
Vanaf 2006 zijn in een aantal straten van het projectgebied Meldpunthouders aangesteld die als contactpersonen KVO in hun straat fungeren. Om de Meldpunthouders van informatie te voorzien worden bijeenkomsten georganiseerd over diverse veiligheidsonderwerpen zoals overvaltraining, brandpreventie en vals geld. Helaas is het animo voor deze functie gering. De Groningen City Club beraadt zich dan ook over de te nemen vervolgstappen.

Certificering
Kiwa is een organisatie die op objectieve wijze veiligheid in steden, winkelgebieden en bedrijventerreinen beoordeelt volgens vaststaande criteria vastgesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Steden die daarvoor in aanmerking wensen te komen kunnen één, twee of drie sterren KVO krijgen indien zij aan de criteria voldoen.

In 2005 werd Keurmerk Veilig Ondernemen in de Groningse binnenstad voor het eerst gecertificeerd en kreeg het een eerste ster KVO uitgereikt, in 2007 gevolgd door een tweede en in 2009 door een derde ster KVO. In 2011 kreeg de Groningse binnenstad de vierde ster KVO (waarmee automatisch de eerste, tweede en derde ster KVO werden verlengd). Eén van de voorwaarden waaraan de sterren KVO moeten worden voldaan is het bestaan van een officiële samenwerking tussen de deelnemende partijen. Groningen City Club, gemeente Groningen en Regiopolitie Groningen herondertekenden daartoe een Convenant Veilig Ondernemen Groningen.