Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op maandag 13 november vond de Algemene Ledenvergadering van de Groningen City Club plaats in ’t Feithhuis te Groningen. Naast aandacht voor de inwendige mens kwamen meerdere onderwerpen aan bod, waaronder financiën en ontwikkelingen in Stad. Wijzigingen in het bestuur waren niet aan de orde gezien de looptijd van de huidige bestuursleden.

 

Algemene Ledenvergadering Groningen City Club:

reclamebelasting, jubileum en nieuwe website

De Groningen City Club is zwaar teleurgesteld over de invoering van de reclamebelasting nadat het er alles aan heeft gedaan om dit te tegen te houden. Maar laten we wel proberen te voorkomen dat de complete samenwerking met de gemeente Groningen nu ‘om zeep’ wordt geholpen omdat dat niet in het belang is van de binnenstad-ondernemers.

Dat was de boodschap van het bestuur van de Groningen City Club aan de leden die aanwezig waren tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandagavond 13 november in restaurant ’t Feithhuis. De ledenvergadering stond voor een belangrijk deel in het teken van de komst van de reclamebelasting. Maar er was ook aandacht voor de viering van het jubileum van de GCC op 8 december, evenals voor een breed scala aan andere ontwikkelingen.

 

Tijdens de Ledenvergadering werd er door diverse leden aangegeven dat zij de komst van de reclamebelasting onzinnig vinden. Met name ook het feit dat deze belasting misschien zeven tot acht ton oplevert, maar dat de kosten om die belasting te innen vervolgens in de tonnen lopen. “Dit is echt belachelijk! Zo zouden wij dat als ondernemers nooit doen”, aldus één van de critici.

Eric Bos liet weten die mening te delen. “Waar wij nog meer moeite mee hebben is dat er ‘gestapeld’ wordt, en dat deze reclamebelasting bóvenop de OZB komt. En dat in tijden dat veel ondernemers het toch al heel zwaar hebben’. Hij liet weten ‘nog nooit voor een onderwerp zo hard gestreden te hebben als het tegenhouden van de reclamebelasting.

Volgens Bos is het pijnlijk dat door de houding van de politiek de verhouding tussen ondernemers en gemeente nu getroebleerd wordt. “En dat is treurig: er werken wel 1500 ondernemers in de binnenstad”.

Maar de pijnlijke realiteit is volgens Eric Bos wel dat er een meerderheid in de gemeenteraad voor de belasting is, ook al zijn aanvankelijke plannen van B&W na kritiek van ondernemers wel wat afgezwakt. “Laten we nu voorzichtig zijn, zijn om te voorkomen dat de complete samenwerking om zeep wordt geholpen. Laten we blijven samenwerken, want dan houd je recht van spreken “, aldus Eric Bos.

 

Andere zaken

Eric Bos gaf ook een overzicht van de vele andere zaken waar de Groningen City Club bij betrokken is. Zoals het organiseren van een ‘spetterende bijeenkomst’ op 1 juli volgend jaar bij de opening van de vernieuwde Grote Markt. Of het organiseren van een nieuwe vorm van Stadsmarketing, samen met Marketing Groningen. Of het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor de binnenstad.

 

 

Nieuwe website

Tijdens de vergadering werd ook de vernieuwde website van de Groningen City Club online gezet. Volgens bestuurslid Mark Engberts was de vorige website nodig aan vernieuwing toe. De nieuwe website is ontworpen in een nieuwe huisstijl, met een nieuw logo voor de GCC, in een ruimere opzet en makkelijker te bedienen via Word Press. Helaas werkte een kabeltje tijdens de presentatie niet optimaal mee. Maar daartegenover stond dat Mark Engberts nog staande de vergadering een foto van de bijeenkomst op de nieuwe website had getoverd, samen met een kort verslag, waarmee hij liet zien dat de Groningen City Club nu niet alleen een mooie, maar ook razendsnelle website heeft.

De officiele notulen van de ALV vindt u terug op het ledendeel van de website. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat, via info@groningencityclub.nl 

reclamebelasting: Samenwerking met gemeente Groningen onder druk

reclamebelasting: Samenwerking met gemeente Groningen onder druk

[update]

Reclamebelasting
Wie is geholpen met reclamebelasting?
 
Zoals bekend zijn we als Groningen City Club (GCC) en de andere bedrijvenverenigingen en belangenverenigingen van Groningse ondernemers al een tijdje in gesprek over een eventuele invoering van reclamebelasting. Begin september hebben we hierover opnieuw met de verantwoorde- lijke wethouders gesproken.
 
De aanleiding van alle commotie die is ontstaan na het bekend worden van dit voornemen door de gemeente Groningen, is de wens om openbare ruimte te herwinnen en te zorgen voor een aantrekkelijke en levendige binnenstad. Het spekken van de gemeentekas zou geen rol spelen in de afwegingen om deze maatregel door te voeren, aldus de gemeente.
 
Een aantrekkelijke en levendige binnenstad voor zowel bezoekers als ondernemers, is voor de GCC de basis van alles wat wij doen. In dat opzicht verschillen we niet van inzicht met de gemeente. Over de wijze waarop je dit wil bereiken, zonder dat ondernemers opnieuw geconfronteerd worden met extra kosten en ongemakken, zullen nog de nodige vervolggesprekken moeten plaatsvinden. Ons voorstel is om samen met ondernemers en de gemeente te komen tot een gebiedsgerichte aanpak, waarin afspraken worden gemaakt over de invulling van de openbare ruimte in specifieke gebieden. Hierin moet ook ruimte zijn voor andere uitdagingen die spelen en ons inziens gaat dit dus veel verder dan het simpelweg belasten van een vlag, sticker of lichtbak per onderneming.
 
In deze gebiedsgerichte aanpak zou ook aandacht moeten zijn voor het terugdringen van de overlast van bijvoorbeeld fietsparkeren en kunnen afspraken worden gemaakt over verbetering van het verblijfsklimaat door toevoeging van groen en/of planten.
 
De bekende geluiden die we regelmatig vanuit de gemeenteraad horen over het behouden van een gezonde mix in retail en horeca, kunnen hierin ook een plek hebben. Door samen te werken kunnen we meer bereiken, blijven bestaande ondernemers gemotiveerd en zullen nieuwe ondernemers zich willen vestigen in Groningen. Hierover met elkaar in gesprek gaan levert per saldo meer op en het versterkt de organisatiegraad in straten.
 
Dagelijks horen en zien we de voorbeelden van ondernemers die worstelen met de enorm gestegen prijzen door inflatie, de verhoogde huren en personeelskosten. Als geen ander weten wij dat het extra belasten van ondernemers door een dergelijke maatregel niet de oplossing is. En dan hebben we het nog niet eens over de ruim 40.000 ondernemers in Nederland die nog niet eens zijn begonnen hun coronabelastingachterstand afte lossen, domweg omdat de middelen daarvoor ontbreken.
 
Het moge duidelijk zijn dat wij als GCC oproepen om het gesprek over deze voorstellen aan te gaan en de invoering van reclamebelasting te heroverwegen. Er zijn andere, betere oplossingen beschikbaar!
 
Samenwerking loont en levert veel meer op!

————————————————————————————————————————————————————————————

De Groningen City Club heeft samen met bedrijven- en brancheverenigingen een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Groningen. In deze brief zetten wij onze bezwaren tegen de reclamebelasting uiteen en lwe lichten ons voorstel toe. Bijgaand de volledige tekst van de brief:

Geachte gemeenteraad van Groningen,

Wij, de ondertekenaars van deze brief, hebben in gezamenlijke brieven, overleggen en inspraak tijdens de raadsvergadering van 18 oktober jl. onze bezwaren geuit tegen de voorgestelde invoering van reclamebelasting.

Wij hebben voorgesteld om in samenwerking met de gemeente en ondernemers tot een gebiedsgerichte aanpak te komen. Hierbij werken de verenigingen samen met de gemeente om per specifieke straten of gebieden in gezamenlijkheid met de ondernemers afspraken te maken over de inrichting van de openbare ruimte met betrekking tot onder andere reclame uitingen, fietsparkeren, schoon, heel en veilig en vergroening. Dit om de leefbaarheid in de gebieden te verbeteren en te werken aan klimaat adaptieve maatregelen. Wij willen dit doen, zonder dat de ondernemers op voorhand de rekening gepresenteerd krijgen en vragen u nadrukkelijk om het voornemen tot invoering van reclamebelasting uit te stellen.

De bereidheid van onze achterbannen om tot deze gebiedsgerichte aanpak te komen wordt steeds beperkter door de huidige aanpak van het College in relatie tot de invoering van deze maatregel.

Tegelijkertijd is de actiebereidheid onder ondernemers zeer groot. Deze combinatie vormt een serieus gevaar voor de onderlinge samenwerking met de gemeente Groningen, die de afgelopen jaren op verschillende gebieden succesvol tot stand is gekomen.

Invoering van reclamebelasting kan niet op zichzelf gezien worden. Ondernemers zijn afgelopen jaren geconfronteerd met veel stremmingen en verminderde bereikbaarheid onder meer in verband met de werkzaamheden aan de rondweg, ondernemers hebben te maken met invoering van venstertijden in de binnenstad, met maatregelen om te komen tot Co2 neutrale bevoorrading van de binnenstad, betaalde parkeerregelingen en de invoering van een nieuw systeem van verspreiding van drukwerk. Dit alles in een tijd waarin de corona nasleep, energie uitdagingen en de veranderingen in de arbeidsmarkt grote uitdagingen zijn voor iedere ondernemer.

De actiebereidheid van ondernemers is inmiddels groot en wij zien dat de samenwerking op allerlei gebieden met de gemeente stevig onder druk wordt gezet wanneer u het voornemen doorzet.

Recent bezochten wij Tilburg en zagen wij het succes van een gezamenlijke aanpak: tevreden ondernemers, goede samenwerking en een rustig straatbeeld. Een collectieve maatregel als reclamebelasting is ineffectief en mist het beoogde doel. Een gerichte gezamenlijke aanpak zoals in Tilburg heeft kans van slagen maar dan wel zonder voorwaarden of rekeningen vooraf.

Onze missie is duidelijk: de bedrijvenverenigingen staan open voor gezamenlijke activiteiten om samen met de gemeente te komen tot beter gebruik van de openbare ruimte. Ook nu al wordt gemeenschappelijk gewerkt aan diverse uitvoeringsprogramma’s die ondersteund worden vanuit het Ondernemingsfonds Groningen en vanuit diverse programma’s bij de gemeente Groningen. De forse woningbouw- en mobiliteitsopgaves, de uitdagingen van de duurzaamheidsagenda en de economische agenda vragen om goede samenwerkingen. De verenigingen willen hiervoor graag met de gemeente en de ondernemers in de gebieden samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen. Het door de gemeente niet serieus nemen van de bezwaren tegen de voorgestelde reclamebelasting maakt deze missie voor ons als verenigingen bijna onmogelijk.

Los van bovenstaande vraagt de totale belasting- en heffingendruk verder onderzoek en vraagt eerder om verlagingen dan verdere verhogingen. Het uitstellen van de invoering van reclamebelasting tot minimaal 1 januari 2025 geeft ons de mogelijkheid om in september 2024 onze keuzes met betrekking tot de gebiedsgerichte aanpak te evalueren en indien nodig aanpassingen door te voeren.

Zoals hierboven genoemd is de in Tilburg uitgevoerde aanpak van ‘terugwinning van de openbare ruimte’ een grote inspiratiebron. Om te zien hoe in Tilburg gezamenlijk aan dezelfde doelen wordt gewerkt nodigt Tilburg de wethouders, een delegatie vanuit de gemeenteraad en ondernemers uit om met eigen ogen te zien hoe je dezelfde doelen gezamenlijk kunt bereiken. Ons werd op de inspraakavond duidelijk dat zowel wethouder Wijnja als leden van de gemeenteraad positief tegenover dit voorstel staan.”