Nieuwe parkeermaatregelen: reageren t/m 9 mei

Nieuwe parkeermaatregelen: reageren t/m 9 mei

De gemeente Groningen wil een aantal nieuwe parkeermaatregelen nemen om de huidige en toekomstige parkeerdruk te verlagen. Daarnaast willen wij met deze maatregelen wijkvreemd parkeren tegengaan.

Wilt u reageren?

Graag hoort de gemeente van jullie of zij ongewenste effecten van de parkeermaatregelen zijn vergeten. Hebben zijzaken over het hoofd gezien? Wat zijn de gevolgen voor jullie wijk? Dit mogen positieve en negatieve punten zijn. Zij horen het graag.

Tijdens het ontwikkelen van de parkeermaatregelen, proberen zij alle belangen van de inwoners en ondernemers mee te nemen. Deze belangen wegen ze zo goed mogelijk tegen elkaar af om te komen tot een passende oplossing voor iedereen. In onderstaande tekst staan alle maatregelen beschreven.

Hoe kunt ujereageren?

Je kunt reageren t/m 9 mei 2024 door te mailen naar parkeerbeleid@groningen.nl. Noem bij het onderwerp ‘Nieuwe parkeermaatregelen’. Wil je liever per brief reageren? Dan kan deze brief naar gemeente Groningen, postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Wat gebeurt met jouw reactie?

Jullie reacties nemen ze mee om te toetsen of ze geen zaken zijn vergeten in de ontwikkeling van de parkeermaatregelen. Vervolgens stellen zij een raadsvoorstel op en leggen deze voor aan de gemeenteraad. Zij besluiten of het pakket met parkeermaatregelen wordt doorgevoerd.

Welke parkeermaatregelen neemt de gemeente?

Het gebied met betaald parkeren is de laatste tijd groter geworden. Er zijn wijken die nagenoeg hetzelfde zijn, maar waar toch andere parkeerregels gelden. Dit willen zij gaan veranderen. Er moeten dezelfde parkeerregels gelden als de parkeersituatie hetzelfde is.

Om dit te kunnen doen, maken ze onderscheid tussen verschillende soorten parkeerders. Op de eerste plaats staat het parkeren van de wijkbewoners. Daarna volgt het bezoek van deze bewoners. Ook de wijkverpleging en de glazenwasser valt hieronder. Daarnaast willen zij voorkomen dat bezoekers van de binnenstad in woonwijken gaan staan om gratis of goedkoper te parkeren. De forens, iemand die werkt in de stad en daarbuiten woont, is hier ook een voorbeeld van.

Ze weten dat in meer wijken niet voldoende ruimte op straat is om alle auto’s op te vangen. Met het pakket parkeermaatregelen willen ze de parkeerdruk geleidelijk en zorgvuldig verlagen. Ook denken de aan de inwoners van Groningen zonder auto. Dit is ruim de helft van de huishoudens. Zij hebben net zoveel belang bij de openbare ruimte als de autobezitter.

Mocht u nog vragen hebben over de tekst, dan kun je contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14050.

Volledige tekst zoals gecommuniceerd door de gemeente Groningen:

PAKKET PARKEERMAATREGELEN

Het totale pakket bestaat uit 14 samenhangende maatregelen. De ene maatregel is ingrijpender dan de andere. Ook hebben niet alle parkeermaatregelen effect op uw wijk of uw parkeersituatie.

 • Tarief bewonersvergunningen tweede zone

De gemeenteraad heeft ons gevraagd om te onderzoeken of het tarief van de bewonersvergunning in de tweede zone verlaagd kan worden. Een verlaging van dit tarief zou met name de aantrekkelijkheid van het straatparkeren verhogen. Dit zou een toename van bewonersvergunning tot gevolg hebben, terwijl de parkeerdruk in de tweede zone juist erg hoog is. Dit is een onwenselijke situatie en wij adviseren het tarief van de bewonersvergunning dan ook niet te verlagen.  

 • Invoering nieuwe bezoekersvergunning

Bewoners kunnen nu een bezoekersvergunning aanvragen, met een vast aantal parkeeruren per week. Dit is niet afhankelijk van het aantal uren dat de vergunninghouder gebruikt. De uren kunnen ook niet worden opgespaard. De vergunninghouder betaalt nu alleen voor het bezit. Dit verandert in de nieuwe bezoekersvergunning. Vergunninghouders ontvangen een startsaldo. Is deze op, dan kunnen er uren bijgekocht worden. Als er minder bezoekersuren gebruikt worden, hoeft er ook minder betaald te worden. Ook willen we af van het vaste aantal uren per week. Aangeschafte uren zijn tot het eind van het jaar geldig. Zo wordt de bezoekersvergunning flexibeler en werkt het beter voor verschillende manieren van bezoek. De bezoekersvergunning kan niet aangevraagd worden in de Binnenstad-Diepenring.

 • Parkeerregels binnen het betaald parkeergebied

De binnenstad beperkt zich niet meer tot de Diepenring. We krijgen regelmatig meldingen van parkeeroverlast doordat bezoekers aan de binnenstad in omliggende wijken parkeren. Daarom maken we de betaaltijden langer in deze wijken en verhogen het parkeertarief. Hierdoor krijgen bewoners en hun bezoekers voorrang op parkeerders van buiten de wijk. Ook gaan we een pilot starten met een vierde parkeerzone. Deze voeren we in alleen voor gebieden zoals het Hoornse Meer, de Wijert-Zuid en het Stadspark. In de vierde zone geldt geen betaald parkeren op zaterdag. Hoe de huidige zones zijn ingedeeld, kunt u zien op:

https://gemeente.groningen.nl/parkeren-op-straat

 • Aanpassing parkeergebieden

Het betaald parkeergebied is opgedeeld in losse parkeergebieden. Een parkeervergunning geldt alleen binnen dit gebied. Zo kan een bewoner met een bewonersvergunning voor Helpman niet parkeren in de Zeeheldenbuurt. De parkeergebieden worden zo logisch mogelijk begrensd. Het is gebleken dat dit niet bij alle parkeergebieden zo wordt ervaren door de gebruiker. Dit leidt in veel gevallen tot onnodige bekeuringen. Deze parkeerders dachten meestal in een ander parkeergebied te staan, waar op dat moment gratis parkeren gold. Dit willen wij in de toekomst voorkomen door bepaalde parkeergebieden samen te voegen. Het gaat hierbij om:

 • Helpman: samenvoegen parkeergebieden Helpman, Helpman-West en Coendersborg;
 • Herewegwijk: samenvoegen parkeergebieden Rivierenbuurt en Herewegbuurt;
 • Zeeheldenbuurt: samenvoegen parkeergebieden Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt;
 • Schildersbuurt: samenvoegen parkeergebieden Westerhaven en Schilderbuurt;
 • Oranjebuurt: samenvoegen parkeergebieden Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt;
 • Korrewegwijk: samenvoegen parkeergebieden Korrewegbuurt en Professorenbuurt-Oost.
 • Invoering wijkcentrumzone

Binnen het betaald parkeergebied zijn vier wijkcentra waar verschillende parkeerregels gelden. Dit is oneerlijk. Bij gelijke wijkcentra zouden gelijke parkeerregels moeten gelden. Daarnaast ontvangen wij regelmatig meldingen van parkeeroverlast in deze bijzondere parkeergebieden, doordat deze parkeergebieden slecht handhaafbaar zijn. Om een gelijk speelveld voor de ondernemers te krijgen, overlast te verminderen en duurzame mobiliteit te stimuleren, stellen wij de wijkcentrumzone voor. In deze gebieden kan in het eerste 1,5 uur voor €0,50 geparkeerd worden en daarna voor het normale straatparkeertarief. Daarnaast is de maximale parkeertijd 3 uur.

 • Quotum op het aantal parkeervergunningen

In de binnenstad geldt een maximum voor het aantal uit te geven bewonersvergunningen. Een aanvraag kan dan in de wachtrij komen. Gelukkig vallen de wachttijden voor zo’n vergunning meestal mee. Hierdoor voorkomen wij dat er in de toekomst meer vergunningen worden uitgegeven dan er parkeerplekken zijn. Dit voeren we ook in voor alle andere wijken. Hiermee hopen wij ruimte vrij te maken om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

 • Maximaal één of twee bewonersvergunningen

In veel parkeergebieden is de parkeerdruk erg hoog. Dit leidt tot veel extra verkeer, doordat men rondjes rijdt om een parkeerplek te vinden. Dit dringen we terug door het aantal bewonersvergunningen te beperken tot 1 of 2 per adres. Op deze manier bieden wij elk huishouden de kans om 1 of 2 auto’s in de straat te parkeren met een bewonersvergunning. Deze maatregel geldt voor nieuwe aanvragen. De huidige vergunninghouders kunnen de vergunning gewoon verlengen totdat ze verhuizen of de vergunning opzeggen / niet verlengen.

 • Parkeergebieden waar maximaal 2 bewonersvergunningen uitgegeven worden bij nieuwe aanvragen: Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, De Hoogte, Korrewegwijk, Professorenbuurt-Oost Oosterparkbuurt, De Linie, Helpman, Coendersborg, Helpman-West, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn, Hoornse Meer.
 • Parkeergebieden waar maximaal 1 bewonersvergunning uitgegeven wordt bij nieuwe aanvragen: Noorderplantsoenbuurt, Hortusbuurt, Binnenstad-Oost, Kop van Oost, De Meeuwen-Oosterpoort, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Grunobuurt-Laanhuizen, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt, Westerhaven, Schildersbuurt, Oranjebuurt, Binnenstad-Diepenring.
 • Verhoging tarief tweede parkeervergunning

We vinden het minder vanzelfsprekend dat bewoners een tweede auto in de openbare ruimte parkeren. Dit ontmoedigen wij door de prijs van de tweede bewonersvergunning te verhogen naar driemaal de prijs van de eerste bewonersvergunning.

 • Verlaging kosten bedrijvendagvergunning

De kosten voor de dagvergunning van bedrijven wordt verlaagd, zodat deze overeenkomt met het kortparkeertarief van 8 uren. Op deze manier komen we ondernemers tegemoet in toenemende kosten voor het parkeren.

 • Invoering laadvergunning

Een tijdelijke laadvergunning stelt mensen met een elektrische auto in de gelegenheid om binnen het betaald parkeergebied een beperkt aantal uren gebruik te maken van een openbare laadpaal. Dit geldt alleen voor bewoners die geen bewonersvergunning aan kunnen vragen én geen laadpaal op eigen terrein kunnen gebruiken.

 • Invoering gedeelde parkeervergunning

Deze maatregel maakt het mogelijk dat verschillende huishoudens, die een auto delen, elk een parkeervergunning kunnen aanvragen voor dezelfde auto. Wij zien het delen van een auto als stap in de duurzame richting en willen dit dan ook ondersteunen. Hierbij hoeft maar één huishouden het bedrag te betalen. Daarbij geldt het hoogste bedrag als de autodelers in verschillende zones wonen.

 • Maximale parkeertijd voor het kortparkeren

Binnen het betaald parkeergebied geldt op dit moment op de meeste plekken een maximale parkeertijd van 2 uur. Dat houdt in dat er maximaal per 2 uur betaald kan worden. Zo ontmoedigen wij lang parkeren en parkeren door mensen van buiten de wijk. In de derde zone gaan wij dit aanpassen naar vier uur. Er kan in de derde zone dan voor maximaal vier uur parkeren betaald worden. Daarna moet de parkeerder weer betalen via het parkeerautomaat of mobiele parkeerapp.  

 • Een stuur op stadsbreed parkeren

Er moeten in de toekomst veel woningen gebouwd worden. Dat doen wij zo dicht mogelijk rondom de stad en in de bestaande omgeving. Deze woningen kunnen geen bewonersvergunning krijgen en moeten op eigen terrein of in een parkeergarage parkeren. In sommige gevallen zullen er buurwijken zijn zonder betaald parkeren, waar deze nieuwe bewoners hun auto parkeren. Dit is in veel gevallen goedkoper. In deze buurwijken kan hierdoor parkeeroverlast ontstaan. In deze gevallen kan betaald parkeren in deze wijken de overlast beperken. Maatregelen om de overlast te beperken zullen met de wijkvereniging besproken worden. Voor de Wijert-Zuid geldt deze parkeeroverlast al. Daarom willen wij in deze wijk betaald parkeren invoeren. De Wijert-Zuid valt dan in de vierde zone.

Naast woonwijken zijn er ook bedrijventerreinen die last hebben van parkeerders van buitenaf. Bij overlast op deze terreinen willen we dan vierde zone betaald parkeren invoeren. Afhankelijk van de situatie willen we overwegen een combinatie te maken met de wijkcentrumzone.

 • Parkeren Haren

Het parkeerbeleid in Haren wijkt af van het parkeerbeleid in Groningen. Dit is ontstaan door de samenvoeging van de vroegere gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Dit passen wij aan door één parkeerbeleid te laten gelden binnen de gemeente Groningen. Dat betekent dat dezelfde producten, voorwaarden en verhoudingen in tarieven ook in Haren gaan gelden. Een belangrijk verschil is dat de aanvraag van de vergunning digitaal zal gaan verlopen. De papieren vergunningen zijn dan niet meer geldig. Een vergunning wordt aangevraagd op het kenteken van de auto. Ook wordt het tarief van de tweede en volgende bewoners- en/of bedrijvenvergunningen verhoogd ten opzichte van de eerste parkeervergunning.

 

 

 

 

Organisatiedrang in Groninger straten

Organisatiedrang in Groninger straten

Dinsdag 9 april was het Feithhuis het toneel voor het Stratendiner. Vertegenwoordigers van diverse straten/winkelgebieden van de Groninger binnenstad kwamen bijeen om te luisteren naar ontwikkelingen, maar vooral om kennis uit te wisselen en te vertellen over hun eigen plannen. Het was een meer dan interessante avond met vertegenwoordigers van de Brugstraat, Folkingestraat, Gelkingestraat, Nieuwe Markt, Guldenstraat, Nieuwe Ebbingestraat, Oosterstraat, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Steentilstraat en Vismarkt. Na updates van Eric Bos, Erwin Mulder en Fred de Bruin over zaken als status feestverlichting,  Retailcongres, City Marketing, City Dressing de Banenwinkel en het Uitvoeringsprogramma voor 2024 was het de beurt aan een aantal straatvertegenwoordigers. Luciano Tawikarja, Allard Steenbergen en Niek Strous vertelden enthousiast over de plannen om ondernemers te organiseren binnen hun gebied. Uiteraard kon ook een bijdrage van Nardia van den Poll namens Lutje Lokaal niet ontbreken. Na het dessert werd er nog lang nagepraat, kennis uitgewisseld en genetwerkt. Het was weer fijn om te zien hoeveel enthousiasme en initiatief er in de Groninger ondernemers zit. Het diner werd uitstekend verzorgd door het Feithhuis. 

 

 

 

Ondernemer en Koningsdag: de regels

Ondernemer en Koningsdag: de regels

Koningsdag is een feestje, zowel voor ondernemers als consumenten. Om ervoor te zorgen dat het op 27 april aanstaande een feestje blijft zijn er wel een paar regels waar je als ondernemer rekening mee moet houden. Dat gaat bijvoorbeeld over blik, glas, wegwerpbekers, het buiten schenken van alcohol, het uitzetten van een terras en calamiteitenroutes. Beetje gedoe, maar wel noodzakelijk om alles in goede banen te leiden op een doorgaans drukke en gezellige dag. De gemeente Groningen heeft het overzicht handig samengevat op de webpagina die specifiek over Koningdag gaat. Klik dus snel op Regels Koningsdag voor het overzicht!  

Alles weten over Koningsdag? Kijk dan op Koningsdag | Gemeente Groningen

 

 

 

 

Groningse binnenstad decor landelijk retailcongres

Groningse binnenstad decor landelijk retailcongres

Groningen is dit jaar gastheer van het landelijke retailcongres van platform De Nieuwe Winkelstraat. Thema van het congres, op 30 en 31 mei, is ‘stad in beweging’. “Het is voor Groningen dé kans te laten zien hoeveel hier op het moment in de binnenstad gebeurt”, aldus Eric Bos van de Groningen City Club.

Volgens Bos is er vanuit Groningen flink gelobbyd om het congres naar de stad te halen. “We hebben zoveel om te laten zien: de opnieuw ingerichte Rode Weeshuistraat, het Forum, Dudok, het Groot Handels Huis en natuurlijk de nieuwe Grote Markt, die dan klaar is. De ontwikkelingen in Groningen passen perfect bij het thema van dit jaar.”

De 125 deelnemers worden twee dagen lang helemaal ondergedompeld ‘in het Groningse’, zoals Bos omschrijft. Op het programma staan niet alleen presentaties, maar ook onder meer een stadswandeling, een bezoek aan het Forum en de SuberHub van Maripaan bij Meerstad.

De herinrichting van de Rode Weeshuisstraat is overigens ook ingediend om mee te dingen naar de titel ‘Meest inspirerende binnenstadsproject van het jaar’. Deze titel wordt elk jaar uitgereikt aan vernieuwende projecten die een inspiratiebron vormen voor andere binnensteden.

Kijk voor meer info op www.dnws.nl

Bron: Cityscoop maart 2024   Foto: Raymond Bos

 

 

 

GCC komt met ontbijtsessies

GCC komt met ontbijtsessies

De GCC gaat ontbijtsessies organiseren: samen met andere ondernemers de dag beginnen met een ochtendmaaltje, een goede bak koffie én, hopelijk, een bak aan goede ideeën. Volgens de GCC de ideale, laagdrempelige manier om met elkaar in contact te blijven.

“De GCC is ooit aanjager geweest van de straatverenigingen in de binnenstad, maar de organisatiegraad van enkele verenigingen is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. In sommige straten is de straatvereniging op dit moment enkel nog een WhatsApp-groep waar de ondernemers zo nu en dan nog een berichtje in sturen”, zegt Erwin Mulder van de GCC.
“Dat is natuurlijk ontzettend jammer”, gaat Mulder verder. “Daarom willen we nu opnieuw de focus leggen op die samenwerking en samen met ondernemers plannen ophalen onder het genot van een ontbijtje voordat de deuren van de winkels openen.” Het doel van actie? “We hopen dat er in ieder gebied minstens één of twee keer per jaar een activiteit georganiseerd wordt.”

Charme-acties

Zo’n activiteit kan volgens Mulder van alles zijn. “Dit kan gaan om de aankleding van de straat, maar ook om leuke charme-acties voor het winkelend publiek. Denk aan straattheater, spaaracties, een proeverijdag. Noem maar op.”
“Het is vooral belangrijk dat de plannen komen vanuit de ondernemers”, zegt Mulder. “We willen als GCC door middel van de ontbijtsessies de aanjager zijn, maar we gaan de activiteiten niet bedenken. We willen er vooral voor zorgen dat er ondernemers opstaan die graag dingen willen organiseren. Activiteiten waar zij als ondernemers echt enthousiast over zijn.”

“Fijn om neuzen dezelfde kant op te krijgen”

Anne-Marie Knol van de Groninger Kaasboetiek aan de Astraat is blij met de ontbijtsessie die ook in haar straat zal plaatsvinden. “Ik vind het fijn dat we als ondernemers even bij elkaar komen om de neuzen dezelfde kant op de krijgen. Problemen oplossen doe je namelijk samen en niet ieder voor zich.”

Voor nu heeft de GCC vier gebieden uitgekozen voor de sessies: de Zwanestraat, de Astraat/Brugstraat, de Folkingestraat en later ook de Oude Ebbingestraat. “Het plan is om de ondernemers jaarlijks op deze manier bij elkaar te brengen. En bij succes willen we ook in andere straten deze sessies organiseren.”

Bron: Cityscoop maart 2024

 

 

 

Groninger Ondernemers Agenda 2024

Groninger Ondernemers Agenda 2024

Hoe maak je de binnenstad van Groningen zo aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig mogelijk? De plannen en ambities van de GCC staan beschreven in de Groninger Ondernemers Agenda, de vroegere Retail Agenda. De agenda wordt elk jaar vertaald naar een operationeel uitvoeringsprogramma. Hieronder een greep van wat er op de planning staat:

Groninger Ondernemers Academy

Vanuit het platform ‘Groninger Ondernemers Academy’ staan er ook dit jaar verschillende trainingen, inspirerende bijeenkomsten en workshops gepland, zowel voor de retail, horeca als het brede MKB. Thema’s die dit jaar op de planning staan, zijn onder andere:  

 • Social media
 • Chat GPT en AI
 • Het landelijke retailcongres op 30 en 31 mei in Groningen
 • Digitaal Veilig Ondernemen, over onder andere cybercriminaliteit (vanuit stichting Veilig Ondernemend Groningen)
 • Winkeldiefstaltrainingen (in de Week van de Veiligheid in oktober, eveneens vanuit stichting Veilig Ondernemend Groningen)
 • Cursus BHV (zowel beginners als herhaaltraining)
 • Inspiratiebijeenkomst trends en ontwikkelingen in de detailhandel

Daarnaast is het plan om meer in te zetten op gebiedsgerichte bijeenkomsten: sessies die op verzoek van straatverenigingen worden georganiseerd, waarbij vanuit het overkoepelende programma ruimte wordt geboden experts in te laten vliegen. Tijdens Let’s Gro is er weer aandacht voor actieprogramma Gastvrij Groningen.

Laat zien en vertel wie je bent  

Samenwerken: betrokken en verantwoordelijk .

Werken aan een nog mooiere én bereikbare stad

Duurzaamheid

Onderwijs / Arbeidsmarkt / Oriëntatie

Innovatief en vernieuwend ondernemerschap

Maatschappelijk ondernemen

Maatwerkprogramma’s ondernemerschap

Kijk voor uitgebreidere informatie op www.groa.nl 

Bron: Cityscoop maart 2024