Voortgang reclamebelasting

Graag brengen we jullie op de hoogte van de stand van zaken rond de voorgenomen invoering van reclamebelasting per 1 januari 2024 door de gemeente Groningen. De bedrijvenverenigingen, Koninklijke Horeca Nederland, het Ondernemersfonds Groningen en VNO-NCW MKB Noord hebben in een gezamenlijke brief hun grote zorgen geuit en vragen gesteld aan het College van B&W. Als reactie hierop zijn we door wethouders Wijnja (Financien) en Bloemhoff (EZ) uitgenodigd voor een gesprek.

Afgelopen woensdag (31 mei jl.) heeft een afvaardiging namens het bedrijfsleven een constructief en open gesprek met hen gevoerd. Onder andere het doel en de achtergrond, de communicatie en het proces en de mogelijke oplossingen zijn aan de orde geweest.

De invoering van de reclamebelasting is een afspraak binnen het coalitieakkoord 2022-2026. Er wordt op dit moment een nulmeting uitgevoerd om inzichtelijk te maken om welke uitingen in de gemeente het nu precies gaat. Het (enige) doel van de reclamebelasting is het herwinnen van de openbare ruimte en zorgen voor een aantrekkelijke en levendige gemeente en stad.

Op dit laatste punt hebben we als ondernemers en gemeente een gezamenlijk belang. We hadden graag samen met de gemeente gekeken naar (alternatieve) manieren om dit doel te bereiken. Zo zijn we immers ook gewend om met elkaar samen te werken. De wethouders erkennen dit en hebben toegezegd ons te betrekken bij de vervolgstappen. We hebben afgesproken om de resultaten van de nulmeting te bespreken. Pas dan wordt duidelijk waar we het precies over hebben en welke consequenties dit voor ondernemers heeft. Tegelijkertijd kijken we naar alternatieve manieren en resultaten van eerdere pilots om het gezamenlijke doel te bereiken.

We hopen jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

 

Namens: