De Gemeente Groningen wil per 1 januari 2024  reclamebelasting invoeren voor winkeliers. Op 24 april jl. werden de ondernemers (winkeliers, de horeca en (MKB) ondernemers) in de gemeente Groningen verrast door een brief van de gemeente Groningen, waarin werd aangekondigd per 2024 belasting te willen gaan heffen op reclame-uitingen. Veel is er nog niet bekend en in de brief werd het voornemen van het College van B&W aangekondigd.

De aankondiging zorgde voor veel onrust. Ook wij zijn hier van tevoren niet in gekend en voelen ons ‘overvallen’ door dit nieuws. De GCC en met de GCC ook de andere ondernemersverenigingen, KHN en het MKB zijn verrast en middels een brief spreken wij gezamenlijk onze grote zorgen uit over de impact op het bedrijfsleven bij de mogelijke invoering van reclamebelasting door de gemeente Groningen.  

Hieronder de brief gericht aan het college van B&W:

 

Groningen, 8 mei 2023
College van B & W
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Geacht College van B & W,

Op 24 april jl. werden de ondernemers (winkeliers, de horeca en (MKB) ondernemers) in de gemeente Groningen verrast door een brief van de gemeente Groningen, waarin werd aangekondigd per 2024 belasting te willen gaan heffen op reclame-uitingen. Veel is er nog niet bekend en in de brief werd het voornemen van het College van B & W aangekondigd. Desondanks zorgt de brief voor veel tumult en wrevel bij ondernemers.

De ondertekenaars van deze brief zijn hier van tevoren niet in gekend en voelen zich ‘overvallen’ door dit nieuws. We zijn verrast en spreken onze grote zorgen uit over de impact  op het bedrijfsleven over de mogelijke invoering van reclamebelasting door de gemeente Groningen.

De belastingdruk bij (MKB) ondernemers in de gemeente is erg hoog, zeker in de nasleep van de wereldwijde Corona pandemie. Ondernemers zorgen voor economische groei en brede welvaart ontwikkeling, nemen vaak het voortouw bij ontwikkelingen, echter de belastingdruk valt ook bij diezelfde hardwerkende ondernemer en deze zal met de invoering van reclamebelasting wederom de dupe zijn.

De ondertekenaars, als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, van deze brief hebben veel vragen aan het College, zoals:

• Wat is de reden van invoering en wat wil de gemeente  bereiken met de invoering van reclamebelasting?
• Waar hebben we het concreet over? Is de invoering van reclamebelasting een manier om grootschalige reclame-uitingen tegen te gaan en bepaalt de gemeente dan zonder overleg met het bedrijfsleven hoe dit eruit gaat zien? Of is de invoering van reclamebelasting een manier om extra inkomsten voor de gemeente te genereren?
• Waarom heeft er over dit initiatief geen overleg met het bedrijfsleven plaatsgevonden? De nu ontstane onrust had dan wellicht beter gekanaliseerd kunnen worden?
• Daarnaast zijn er veel vragen over het proces om te komen tot eventuele invoering en het nu lopende onderzoek.

Kortom, er is een hoop onrust en veel onduidelijkheid. De ondertekenaars van deze brief zouden graag op korte termijn met het College om tafel gaan zitten om meer duidelijkheid te krijgen die nodig is om de onrust bij onze achterban weg te nemen.

Wij zien uit naar uw reactie en staan open voor een constructief gesprek om tot een gedragen oplossing te komen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en leden van

 

 

FAQ betreft de reclamebelasting die per 1 januari 2024 ingevoerd wordt door het college van B&W.

Graag willen we u hiermee informeren. De Groningen City Club heeft hier geen inspraak en of zeggenschap op. Wel zijn wij in gesprek met verschillende organisaties om hierover geinformeerd te worden en te kijken hoe we hierin de belangen van de ondernemers in de binnenstad kunnen meenemen.

Informatie van webpagina: gemeente.groningen.nl/reclamebelasting

Reclamebelasting algemeen

Het Groningse college van B&W wil reclamebelasting invoeren per 1 januari 2024. Reclamebelasting wordt geheven over openbare aankondigingen en reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het gaat om tot het publiek gerichte mededelingen. Bijvoorbeeld uitingen op, aan of voor gevels, ramen en etalages van winkels en bedrijfspanden. Denk hierbij aan gevelreclames, sandwichborden, uithangborden, lichtreclames, letterreclames en raamreclames.

Wat is reclamebelasting?

Reclamebelasting is belasting die wordt geheven over openbare aankondigingen/reclame-uitingen. Ze moeten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

Waar gaat reclamebelasting gelden?
In de hele gemeente Groningen.

Wat valt onder reclamebelasting?
Reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het gaat om tot het publiek gerichte mededelingen. Het gaat bijvoorbeeld om reclame-uitingen op, aan of voor gevels, ramen en etalages van winkels en bedrijfspanden. Denk hierbij aan reclameborden, lichtreclames, letterreclame, stickers, naamplaten et cetera.

Wat valt niet onder reclamebelasting?
Over onderstaande voorwerpen wordt geen reclamebelasting geheven.
• Verkeersborden en andere openbare aankondigingen uitsluitend voor het verkeer.
• Openbare aankondigingen die uitsluitend het openbaar belang dienen (bordjes; zwembad, gemeentehuis, theater, sporthal, et cetera).
• Kleine borden die zijn voorzien van de naam van de ondernemer en zijn beroep.
• Niet permanente uitingen: aankondigingen als bijvoorbeeld kerstmarkt, jazz meeting et cetera.
Over een aantal andere voorwerpen moet het college nog bepalen of er reclamebelasting over wordt geheven.

Wanneer wordt reclamebelasting ingevoerd?
Het Groningse college van B&W wil reclamebelasting invoeren per 2024. De nieuwe maatregel is nog niet definitief. De gemeente werkt aan een voorstel. Dit wordt in het najaar besproken in het college en daarna in de gemeenteraad.

Waarom wordt reclamebelasting ingevoerd?
De gemeente Groningen werkt aan een toegankelijke openbare ruimte. Het college van B&W vindt reclame een overheersende uitstraling hebben en belastend voor de openbare ruimte. Daarom wil het college reclamebelasting invoeren per 2024. Deze nieuwe belasting moet bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid aan reclame-uitingen in de gemeente Groningen.

Hoe hoog wordt de reclamebelasting? / Wat worden de tarieven?
Het is nog niet bekend hoe de belastingregeling eruit komt te zien. De komende maanden werkt de gemeente dit verder uit. De precieze invulling wordt naar verwachting in het najaar bekend.

Worden de tarieven voor iedereen gelijk?
Het is nog niet duidelijk hoe de regeling er precies uit komt te zien. Dat wordt in het najaar van 2023 bekend.

Wie voert de belastingtaak voor reclamebelasting uit?
Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) gaat deze belastingtaak uitvoeren voor de gemeente Groningen.

Wie gaan reclamebelasting betalen?
Vooral ondernemers en organisaties gaan reclamebelasting betalen. Soms zullen particulieren ook reclamebelasting moeten betalen als zij bijvoorbeeld een deel van de gevel gebruiken voor reclame.

Waar gaat het belastinggeld naar toe?
Het is de bedoeling dat de opbrengst van de reclamebelasting ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeente Groningen.

Waar en hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen de invoering van reclamebelasting?
Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de invoering, wel tegen een belastingaanslag. Besluit tot invoering is aan de gemeenteraad. Inwoners kunnen via het reguliere proces inspreken bij de gemeenteraad.

Reclamebelasting nulmeting

Wat is een nulmeting?
Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie. De nulmeting is in dit geval de eerste stap in het invoeren van reclamebelasting en brengt de huidige situatie in kaart.

Waarom wordt er een nulmeting/inventarisatie gedaan?
Om reclamebelasting in te kunnen voeren, brengt de gemeente in kaart hoeveel reclame-uitingen er zijn en hoe groot deze uitingen zijn in de gemeente Groningen. Dit is de nulmeting.

Wanneer wordt de nulmeting gedaan?
De nulmeting start in april en duurt tot half juni 2023.

Wie voert de nulmeting uit?
Medewerkers van Legitiem BV uit Duiven voeren de inventarisatie uit, in opdracht van de gemeente Groningen. Zij maken foto’s van de reclame-uitingen en de bijbehorende panden. De medewerkers van Legitiem kunnen zich legitimeren. Ze zijn herkenbaar aan hun donkerblauwe kleding waarop het logo van Legitiem staat.

Hoe wordt de nulmeting uitgevoerd/Wat wordt geïnventariseerd?
• Alle reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg worden geregistreerd en gefotografeerd. Er worden foto’s gemaakt van de reclame-uiting (belastbaar feit) en er worden overzichtsfoto’s gemaakt van het pand (object) waarop de reclame-uitingen staan.
• Het gaat hierbij om reclame-uitingen op, aan of voor gevels, ramen en etalages van winkels en bedrijfspanden. Denk hierbij aan reclameborden, lichtreclames, letterreclame, stickers et cetera.
• Hiervoor komen de medewerkers van Legitiem in alle straten in de gemeente Groningen. Ook een woning met een openbare aankondiging kan op de foto worden gezet, als het om een structurele reclame-uiting gaat.

Waarvoor worden de foto’s gebruikt?
De foto’s worden gebruikt om het aantal reclame-uitingen en de grootte te bepalen.

Wat gebeurt er als er mensen op de foto staan?
Medewerkers van Legitiem proberen geen mensen op de foto te krijgen, alleen de reclame-uitingen en bijbehorende panden. Mensen die wel op de foto staan, worden geblurd. Dit betekent dat mensen onherkenbaar worden gemaakt.

Hoe lang worden de foto’s bewaard? Hoe zit het met de privacy?
Niet langer dan nodig. Zie Privacy statement – Noordelijk Belastingkantoor

Waarvoor worden de foto’s gebruikt?
De foto’s van de nulmeting worden gebruikt om de reclamebelasting te kunnen invoeren en te vergelijken met latere inventarisaties van reclame-uitingen. De gegevens van de nulmeting zijn het basisbestand voor de belastingheffing.

Hoe wordt er opvolging gegeven aan de nulmeting?
Als de reclamebelasting wordt ingevoerd, wordt er een aantal keer per jaar een inventarisatie gedaan van de reclame-uitingen in de gemeente Groningen (frequente controles). Dit omdat er reclame-uitingen kunnen bijkomen of verdwijnen.
Precariobelasting

Wat is precariobelasting?
Precariobelasting wordt geheven over het plaatsen van voorwerpen op, boven of onder gemeentegrond. Gemeenten heffen precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen, terrassen, bouwmaterialen. Meer informatie staat op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

Wanneer wordt precariobelasting ingevoerd?
De gemeente heft al precariobelasting. De tarieven zullen veranderen. De planning is om deze wijzigingen per 2024 door te voeren, tegelijk met de invoering van reclamebelasting.

Wat verandert er bij de precariobelasting, en waarom?
Het college wil dat er een progressief tariefstelsel komt voor de bestaande precariobelasting. Dit progressieve stelsel zorgt ervoor dat diegenen die meer gebruik maken van de openbare ruimte, daarvoor procentueel meer gaan betalen.

Is er ook een nulmeting voor de precariobelasting?
Nee. Tijdens de nulmeting van reclamebelasting worden er geen precariofeiten (voorwerpen, uitingen) in kaart gebracht.