Zoals bekend heeft de GCC ongeveer 2 jaar geleden moeten besluiten om de plm. 350 spankabels uit veiligheidsoverwegingen te laten keuren op haar betrouwbaarheid. Hieruit kwam naar voren dat een 120-tal overspanningen moet worden vervangen. Deze vervanging kan uitsluitend worden uitgevoerd nadat iedere pandeigenaar daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Dit betekent in de praktijk dat wij (met inschakeling van een restauratie-architect van MAD-architecten en de heer Erwin van den Bergh als uitvoerend coördinator namens de GCC) zorg moeten dragen voor 240 goedkeuringen. 

Goedkeuringen die pér muurplaat, moeten worden voorzien van 3 situatie-foto’s pér muuranker, plus de reeds voornoemde vereiste schriftelijke toestemmingen, hierdoor zijn wij stevig op de planning uitgelopen.

Gebleken is dat voor het realiseren van de werkzaamheden erg veel tijd is gemoeid waardoor wij genoodzaakt zijn om de complete vervanging in 3 omgevingsvergunning-aanvragen (Fase 1, 2 en 3) onder te verdelen. 

Op 2 juni jl. heeft de gemeente Groningen de GCC voor de uitvoering van Fase 1 een omgevingsvergunning verleend (kenmerk OVA-202277246/) ten behoeve van de noodzakelijke vervangingen van Muurankers en de betreffende Spankabels. De activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, zijn:

  1. Bouwactiviteit artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo
  2. Rijksmonumentenactiviteit artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo
  3. Gemeentelijk monumentartikel 2.2 lid 1 onder b Wabo

Om de hieraan verbonden werkzaamheden aan de betreffende panden te kunnen uitvoeren/ voltooien worden door de gemeente én de afdeling monumentenzorg nog een aantal stevige voorwaarden verbonden die wederom voor vertragingen zorgt. Ook is enkele malen sprake geweest van opschortingen van de termijn t.a.v. de verlening van een omgevingsvergunning.

Zodra de GCC en uitvoerende partij Doornbos Sfeerverlichting, aan de gestelde voorwaarden van monumentenzorg (monumentenpanden en beschermde stadsgezichten) kan worden voldaan zullen wij u op de hoogte stellen van onze planning.
We gaan dan in gezamenlijk overleg om de eventuele (kortstondige) overlast zoveel als mogelijk te kunnen beperken.

De heer Erwin van den Bergh zal hierover (mede namens onze installateur, de firma Doorenbos Sfeerverlichting) vroegtijdig contact met u opnemen.

Inmiddels heeft de firma Doorenbos aangegeven dat door de vertragingen en een ‘personeelsprobleem’ bij hen de uitvoering voor dit seizoen onmogelijk is geworden. Wij stellen ons er dan ook op in dat de betreffende werkzaamheden niet vóór medio 2024 kunnen worden opgestart.

Spandoeken: voor het verlenen van vergunningen om spandoeken op te kunnen hangen zal dan voorlopig nog even geen sprake kunnen zijn.      

Alvast dank voor uw begrip en uw medewerking in dezen.

Groningen City Club,
Fred de Bruin,
Verantwoordelijk Portefeuillehouder Sfeerverlichting.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Erwin van den Bergh:
Mobiel: 0654784745 of 0654784762

Mail: sfeerverlichting@groningencityclub.nl